Monthly Archives - มีนาคม 2023

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2566

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมีนาคม 2566

Read more...

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๖) (๗) และ(๘) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมการดำเนินโครงการเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงพื้นที่สำรวจหาผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ (เพิ่มเติม…)

Read more...