Author - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนวฯ

ประกาศจากงานแนะแนวฯ
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ของนักศึกษาที่ได้กู้ยืม กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่
Read more...

กิจกรรม แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับสถานศึกษา

Read more...

ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา วท.อบ.

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...