งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นายอิทธิพล สุขเติม

ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

นายสวัสดิ์ ธงไชย

ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายวันชัย ศุภธีรารักษ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายชนินทร์ พบลาภ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชวินทร์ พลหาญ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายอิทธิพล นราชัย

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นางสาวคุณากร ปั้นปรีชา

ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์

นายสุภภณ สวาดิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า