Monthly Archives - มกราคม 2023

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน ทักษะอากาศยาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี “เทคนิคเกมส์ ๖๕” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...