Monthly Archives - มีนาคม 2023

ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการ ภายในงานวัน “เปิดโลกการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี”

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเปิดงานวัน “เปิดโลกการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี”

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา (เพิ่มเติม…)

Read more...

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

กำหนดการลำดับถ่ายภาพหมู่ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more...

การประชุมเตรียมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นร่างข้อบังคับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ … ว่าด้วยใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน (AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE: AML PART ๖๖) ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๖) (๗) และ(๘) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)

Read more...

รายงานบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566

Read more...