Monthly Archives - ธันวาคม 2020

วิทยาลัยพณิชยการบางนา นำคณะเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อม นายมนตรี สุริยพันตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมนายไวพจน์ ศรีธัญ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมเตรียมความพร้อมทดสอบ V-NET ๒๕๖๓

นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อม (เพิ่มเติม…)

Read more...

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ปวช.๒

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อม นายไวพจน์ ศรีธัญ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการผลิตอาชีวพันธุ์ใหม่ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ปรึกษาโครงการผลิตอาชีวพันธุ์ใหม่ ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นำคณะเข้าศึกษาดูงาน

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี

นายธาตรี พิบูลมณฑา นำข้าราชการครู ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...