Yearly Archives - 2021

นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครู อาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะนิเทศ (เพิ่มเติม…)
Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานรองรับการขอรับรอง AMTO รุ่นที่ ๒

(ข่าว ปชส.วท.อบ.)วันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูที่ (เพิ่มเติม…)

Read more...

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศ ระดับชั้น ปวช.๒ และ ปวส.๑(ม.๖) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศ ระดับชั้น ปวช.๒ และ ปวส.๑(ม.๖)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ติดตามการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขออนุญาตแจ้งกำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขออนุญาตแจ้งกำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

Read more...

รับมอบตัวนักเรียน – นักศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน – นักศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยังคงเข้มงวด (เพิ่มเติม…)

Read more...

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.  นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาโยธา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ประจำปี 2563

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้)วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษา

(เพิ่มเติม…)

Read more...