Author - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

กิจกรรมการร่วมบริจาคเลือด “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย”

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อน (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

Read more...

ใบลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกฝึกประสบการณ์(ฝึกงาน)

    1.ปวส.1สชย.(ม.6)

    2.ปวส.1สชย.(ทวิ)

    3.ปวส.1สชผ.(ม.6)

    (เพิ่มเติม…)

    Read more...