Monthly Archives - มกราคม 2023

บริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด เข้ารับฟังการแนะนำ และรับสมัครงาน แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

เลขา ส.อ.ศ. ตรวจความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ (เพิ่มเติม…)

Read more...

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ณ แผนกวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขั้นตอนการรับสมัครและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2566

(เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุม เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...