Monthly Archives - ตุลาคม 2021

พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การลงทะเบียนฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ทวิภาคี

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read more...

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine)

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer (เพิ่มเติม…)

Read more...

อศจ.อุบลฯ แสดงความิยนดีผู้ว่าฯ คนใหม่

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้น ปวช.

Read more...