Monthly Archives - สิงหาคม 2021

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

ประกาศจากงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนว แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ.

ประกาศจากงานแนะแนว
แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ทุกระดับ และรายเก่า (เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบตู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบในรถ Am bulance

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผน (เพิ่มเติม…)

Read more...

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อาชีพอิสระ

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อาชีพอิสระ

Read more...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม…)

Read more...