Monthly Archives - ธันวาคม 2020

ประกาศจากงานแนะแนว

เปลี่ยนแปลงวันลงลายมือชื่อในแบบยืนยันคาเล่าเรียนฯ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.ภาคเรียนที่ 2/2563

Read more...

ประชุมครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม คณะครูผู้สอน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผอ. มอบนโยบาย คณะครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่า อาคารอำนวยการ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ต่อคณะครูทั้ง ๘ ท่าน (เพิ่มเติม…)

Read more...

พบปะนักเรียน ระดับ ปวช.๒

นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้ง ๘ ท่าน ขึ้นกล่าวแนะนำตัวและพบปะนักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีลงนาม MOU เทคนิคอุบลฯ และ SNC Former

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมนายวิเชียร กำทอง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ต้อนรับคณะครู ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ว.เทคนิคอุบลฯ

นายมนตรี สุริยพันตรีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีวางศิลาฤกษ์ แผนกวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยาน (เพิ่มเติม…)

Read more...