Monthly Archives - มีนาคม 2023

การประชุมการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เกี่ยวกับ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ” ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมกับ PEA อุบลราชธานี PEA เขื่องใน ออกตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน ณ ชุมชนบ้านวังอ้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2566)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2566)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา /2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

 

Read more...

ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ร่วมกับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบวัสดุฝึกสีพ่นรถยนต์

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...