Monthly Archives - กุมภาพันธ์ 2023

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างยนต์ หลักสูตรงานซ่อมพ่นสีรถยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายกตนนท์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างยนต์ หลักสูตรงานซ่อมพ่นสีรถยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่าย (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การติดต่อรับคำร้องขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน “ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) และกิจกรรมฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรในทุกปีการศึกษา

ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรในทุกปีการศึกษา

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สาขาวิชาใหม่ ประจำปีการ (เพิ่มเติม…)
Read more...

การประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ (เพิ่มเติม…)

Read more...