Monthly Archives - ธันวาคม 2022

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2566

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมกราคม 2566

Read more...

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวย (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

(เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียงทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ คณะครูแผนก (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับเหรียญทองการแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล (เพิ่มเติม…)

Read more...

คว้ารางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร (เพิ่มเติม…)

Read more...

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 23 ธันวาคม 2565

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗:๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติขึ้นให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (เพิ่มเติม…)

Read more...