Monthly Archives - กันยายน 2021

การประชุมอาชีวะศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดระยะเวาลการยื่อนผ่อนผันการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read more...

การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพการบริหารจัดการ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๘ กันยายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ แจ้งการโอนเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโนยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…)

Read more...