Monthly Archives - พฤษภาคม 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
Read more...

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

Read more...

ประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้ ) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดการรับสมัคร ตามที่แนบมานี้
Read more...

ประกาศ ขออนุญาตแจ้งการเตรียมตัวนักเรียน นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศแจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ

ผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ. (เพิ่มเติม…)

Read more...