Monthly Archives - เมษายน 2021

พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านอากาศยาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู อาจารย์ ประกอบด้วย หัวหน้างานความร่วมมือ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานกิจกรรมและครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านอากาศยาน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับ บริษัท Revima Asia Pacific Ltd. โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับนายเรมี่ ไมทั่ม ประธานกรรมการบริษัท Revima Asia Pacific Ltd. ณ บริษัท Asia Revima Asia pacific Ltd. นิคมอุตสาหกรรมชลบุรีจังหวัดชลบุรี การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านวิชาอากาศยานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัยฯในการฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะความเป็นเลิศในสาขาวิชาช่างอากาศยาน
Read more...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการบริหารจัดการ Quality Management System : QMS รองรับการขอรับรอง Approved Maintenances Training Organization : AMTO

(ข่าว ปชส.วท.อบ.)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V – NET (Vocational National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปสช.วท.อบ.วันนี้)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (เพิ่มเติม…)
Read more...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อการขอการรับรอง เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Aircarft Maintenance Training Organization)

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) (เพิ่มเติม…)

Read more...

สรุประดับเหรียญรางวัล สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

Read more...