Monthly Archives - ธันวาคม 2020

ประชุมเตรียมความพร้อม เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

Read more...

พิธีมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุม Online สร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินจาก กพท. แผนกวิชาช่างอากาศยาน

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2564

Read more...

บูรณาการการพัฒนาทักษะของวิชาชีพ

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมนายวสันต์ สุดหา หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล

Read more...

พบปะ นักศึกษา ปวส.๑

นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ
Read more...