Monthly Archives - ธันวาคม 2019

ประกาศวิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา.pdf.pdf< ดาวน์โหลด

Read more...

วันที่(๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญช่วย กั้วศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ประธานคณะกรรมการการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. (เพิ่มเติม…)

Read more...

วันที่(๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง (เพิ่มเติม…)

Read more...

แจ้งรายละเอียด และกำหนดการ การแข่งทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

แจ้งรายละเอียด และกำหนดการ การแข่งทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล <คลิก>

Read more...

แผนผังจราจรเดินรถ ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนผังจราจรเดินรถ ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสั่งแข่งขันทักษะภาค62 <คลิก>

Read more...

กำหนดการพิธีเปิด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙

กำหนดการพิธีเปิดแบบสากล งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ <คลิก>

Read more...

ตารางงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ <คลิก>

Read more...