Monthly Archives - กันยายน 2019

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รวบรวมสิ่งของบริจาค (เพิ่มเติม…)

Read more...

อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม (Aviation Camp)

วันนี้ (๔ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านความรู้
คุณธรรม จริยธรรม (Aviation Camp) ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

ศธ.02 ออนไลน์

Read more...

เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

BRN3C2AF49FEC37_000085

Read more...