Monthly Archives - กรกฎาคม 2019

ประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ จัดการประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมขน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา

โครงการลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผลการรับสมัคร ครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการรับสมัคร ครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Read more...

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) (เพิ่มเติม…)

Read more...