News

โครงการอบรมคุณธรรม นำชีวิต

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนครและวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

Fix it Center ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บ้านดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างยนต์

Read more...