ไม่มีหมวดหมู่

ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

ตารางกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เพิ่มเติม…)

Read more...

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับ ปวช.

แผนกวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1.เครื่องกล เครื่องกล ยานยนต์
2.เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล
3.โลหะการ โลหะการ เชื่อมโลหะ
4.ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์
5. อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
6.เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
7.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
8.การก่อสร้าง การก่อสร้าง ก่อสร้าง
การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
9. โยธา การก่อสร้าง

โยธา

ระดับ ปวส.

 

Read more...

ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลบุคลากร 
                          วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ฝ่ายบริหาร จำนวน  (คน)
1 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 1
2 รองผู้อำนวยการ 4
รวม 5
ข้าราชการครูฯ (ประจำแผนกวิชา) จำนวน  (คน)
1 แผนกวิชาเครื่องกล 15
2 แผนกวิชาเครื่องมือกล 11
3 แผนกวิชาโลหะการ 3
4 แผนกวิชาช่างอากาศยาน 2
5 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4
6 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 16
7 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 8
8 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 7
9 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 2
10 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
11 แผนกวิชาการก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 8
12 แผนกวิชาโยธา 4
13 แผนกวิชาการบัญชี 3
14 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 18
รวม 106
ข้าราชการครูฯ 38 ค (2) จำนวน  (คน)
1 เจ้าพนักงานธุรการ 1
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1
รวม 2
พนักงานราชการ จำนวน  (คน)
1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ) 1
2 แผนกวิชาเครื่องมือกล (สาขาแม่พิมพ์) 1
3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 4
4 อศจ. 1
รวม 7
ลูกจ้างประจำ จำนวน  (คน)
1 ลูกจ้างประจำ 3
รวม 3
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำงาน) จำนวน  (คน)
1 บริหารงานทั่วไป 2
2 บุคลากร 1
3 การเงิน 4
4 การบัญชี 1
5 พัสดุ 5
6 ประชาสัมพันธ์(วิทยุ) 1
7 ทะเบียน 3
8 ประชาสัมพันธ์ 2
9 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 2
10 งานการค้า 1
11 งานประกันฯ 1
12 งานวิจัยฯ 1
13 งานกิจกรรมนักเรียน 2
14 ครูที่ปรึกษา 1
15 ปกครอง 1
16 แนะแนวฯ 2
17 โครงการพิเศษ 1
18 สวัสดิการฯ 1
19 หลักสูตรฯ(วิชาการ) 1
20 หลักสูตรฯ 2
21 วัดผลและประเมินผล 2
22 งานวิทยบริการและห้องสมุด 4
23 ทวิภาคี 1
24 งานความร่วมมือ 1
25 อศจ 1
26 เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 1
27 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
28 งานศูนย์กำลังคน NEEC 3
รวม 49
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน  (คน)
1 แผนกวิชาเครื่องกล 25
2 แผนกวิชาเครื่องมือกล/ช่างกลโรงงาน 15
3 แผนกวิชาโลหะการ 4
4 แผนกช่างอากาศยาน 1
5 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4
6 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 18
7 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 10
8 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 12
9 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 3
10 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
11 แผนกวิชาการก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 3
12 แผนกวิชาโยธา 10
13 แผนกวิชาการบัญชี 5
14 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 15
รวม 128
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ/นักการภารโรง/แม่บ้าน จำนวน  (คน)
1 พนักงานขับรถ 3
2 นักการภารโรง 9
3 แม่บ้าน 10
รวม 22
ครูผู้ทรงคุณค่า จำนวน (คน)
1 นางลักษขณา  ไทยกลาง 1
2 ว่าที่ ร.ต. สุพจน์  พันธ์พิพัฒน์ 1
รวม 2
รวมทั้งสิ้น 324 คน
Read more...

ทำเนียบผู้บริหาร

นายนิยม  แสงวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

                                                                                                         

นายมนตรี  สุริยพันตรี                                      นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร์                                                                                                                 นายสุวิชา  มั่นยืน                                             นายไวพจน์  ศรีธัญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัยพยากร          รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                                                                                                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ             รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
Read more...

ข้อมูลการติดต่อ

เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047, 240577

หมายเลขโทรสาร (045) 261077  http://www.utc.ac.th

https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/@15.2422891,104.837956,14z/data=!4m5!3m4!1s0x3116887898b7c881:0xf02b541f28931f0!8m2!3d15.2416967!4d104.8454583

Read more...

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

  • ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ชื่อเดิมคือโรงเรียนช่างไม้อุบลราชธานี รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นต้น 3 ปี

พ.ศ. 2498 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้รวมโรงเรียนช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างตัดผม เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนการช่างอุบลราชธานี

พ.ศ. 2501 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยรับผู้สำเร็จชั้นประโยคมัธยม    อาชีวศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อหลักสูตร3 ปี

พ.ศ. 2503 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้อยู่ใน โครงการช่วยเหลือของสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) เข้าเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ

พ.ศ. 2510 ได้รับการคัดเลือกจาก กรมอาชีวศึกษา ให้อยู่ในโครงการช่วยเหลือของโครงการเงินกู้   เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของรัฐบาลไทย

พ.ศ. 2514 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานี

พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

พ.ศ. 2524 มีการคัดเลือกและประกาศของกรมอาชีวศึกษา ให้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      เป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษาประจำปี 2525

พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตร ปทส.สาขาเครื่องกล วิชาเอกเทคนิคยานยนต์

พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปทส.สาขาเทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล

พ.ศ. 2538 เปิดสอนระบบทวิภาคีและระบบสะสมหน่วยกิตในระดับ ปวช. ระบบทวิภาคีเปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างเชื่อม, และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสะสม เปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างกล,   ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างก่อสร้าง

พ.ศ. 2540 เปิดสอนภาคสมทบ ระดับ ปวช. และ ปวส.

พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ปวส. จาก ม.6 ทุกแผนกวิชาช่าง

พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับ ปวส. สายตรงเรียนระบบทวิภาคี ทุกแผนก

พ.ศ. 2546 เปิดสาขาแมคคาทรอนิกส์ และสาขาการติดตั้งและควบคุม ระดับ ปวส. จาก ปวช. สายตรง

พ.ศ. 2547 เปิดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.

พ.ศ. 2548 เปิดสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. ม.6

  • ขนาดและที่ตั้ง

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีพื้นที่ 84 ไร่ 3 งาน

ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047, 254529,262566  หมายเลขโทรสาร (045) 261077

http://www.utc.ac.th

Read more...

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) (เพิ่มเติม…)

Read more...