Author - อิทธิพล สุขเติม

ตารางกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก ทักษะ การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า

(เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนผังการจัดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

Read more...

แผนผังการจัดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Read more...

แผนผังการจัดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

(เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2019

เอกสารงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

Read more...

มอบ เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้ ( ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

Read more...