Author - อิทธิพล สุขเติม

แผนผังการจัดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Read more...

แผนผังการจัดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

(เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2019

เอกสารงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

Read more...

มอบ เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้ ( ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อทดแทน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ

Read more...

มอบโล่และเหรียญรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาฯ แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ให้เกียรติมอบโล่และเหรียญรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...