งานสื่อการเรียนการสอน

 

นายชนินทร์ พบลาภ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างาน

นางสาวคุณากร ปั้นปรีชา

ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์

นายพิทักษ์  ธิบูรณ์บุญ

คอ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางสาวภัทราภรณ์ เผือกนอก

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นางสาวเสาวภา ยุติ

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอิทธิพล นราชัย

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 

นายสุรพงศ์ กันตบุตร

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายศุภชัย  ทองสกุล