งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

นายวสันต์ สุดหา

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายดุลยวัต รักษ์พงศ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

นายกฤตนันท์ สันติวงศกร

ค.อ.บ. อุตสาหการ

นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว

นายคุณากร ผ่านสำแดง

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายประสิทธิ์ ทุมนัน

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายฐาปกรณ์ กองษร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายธีรวัฒน์ ศิลาวรรณ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า