งานสวัสดิการนักเรียน

 

นางสาวสุภัดสา ศิริชนะ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน

นายชนินทร์ พบลาภ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวธิดารัตน์ บุญดล

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นายนัฐวัฒน์ วงษา

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพิริยะ ข่ายกระโทก

วศ.บ. อุตสาหการ

นางสาวสายใจ สง่าจิตร