งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

นางดาราวรรณ รอดสิน

นายปราโมทย์ สายภา

ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์ พละศักดิ์

นางสุภัดสา ศิริชนะ

นางสาวธิดารัตน์ บุญดล