งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ

นางสุภาพร ไชยชนะ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท

หัวหน้างาน

นางมนัสนันท์  ไทยแท้

นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์

นางขนิษฐา  ดาโรจน์

นางกัลยากร อมรคำตัน

บช.บ. การบัญชี

นางสาวนุชจานี กล้าลอด

บช.บ. การบัญชี

นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์

คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นางสาวเสาวภา ยุติ

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกร  วนะรมย์

นางสาวศิรินทรา  หนองกก