งานปกครอง

 

 

นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

หัวหน้างานปกครอง

นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายประดิษฐ์ เทศาราช

ว่าที่ ร.ต.วิทยา สายลาด

วศ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม

นายสุรชาติ วิชาชัย

วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายปัญจพล ทัดเทียม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายวีระพล นันตะเสน

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายจิระวุฒิ ประกอบดี

นายพิริยะ ข่ายกระโทก

วศ.บ. อุตสาหการ

นายวิสันต์ ขาววงศ์

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายโสภิณัฐ แสดงจิตร

ค.อ.บ. อุตสาหการ

ว่าที่ ร.ต.วิทยา  สายลาด นายสุรชาติ  วิชาชัย นายปัญจพล  ทัดเทียม นายวีระพล  นันตะเสน นายจิระวุฒิ  ประกอบดี

นายพิริยะ  ข่ายกระโทก

นายวิสันต์  ขาววงศ์

นายโสภิณัฐ  แสดงจิตร

ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย  เนืองเนตร

นายธีรวัฒน์  ศิลาวรรณ์

นายธเนศ  ป้องคำกวย นายพัรวัฒน์  สายภา นายณัฐพล  สุนทร นายพงษ์ธนวุฒิ  ใจกล้า นายประเสริฐ  ไกรษี

นายสามารถ  เวชอุดม

นายชนาธิป  ชุนรัมย์

นายสมปอง  เพิ่มพูล

นายพงษ์ธวัช  พวงศรี

นายกายสิทธิ์  นามลาด

นายเดชพล  ยศพันธ์ นายธนาคาร  กอมณี นายธนกฤต  สมคะเนย์ นายภาสกร  วงศ์จันทร์ นายธนวัต  ปลั่งกลาง

นางสาวจุไรรัตน์  อักโข

นางกัลยกร  อมรคำตัน

นายปรัชญานันท์  ญาณเพิ่ม

นางสาวพรรัตน์  เรืองเสรี

นายธนวัฒน์  พร้อมสุข

นายสัญชัย  สุขเกษม นายธานินทร์  สันตะวงษ์ นางสาวธนพร  บรรลือหาญ