งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

 

นางทิพวรรณ  สายพิณ

ปร.ค. ฟิสิกส์

หัวหน้างาน

นายวิทยา  กองตระกูลดี

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นางศิรินณา  ดอนชัย

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางมนัสนันท์  ไทยแท้

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

ว่าที่ ร.ต. คมกริช สายพิณ

ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร

นายปราโมทย์  สายภา

กศ.ม. คณิตศาสตร์

นายณราวิตญ์   มีดี

ศศ.บ. ภาษาไทย

นายณัฐวัฒน์  ฤทธิมนตรี

ศ.บ. สังคมศึกษา

นางอรทัย  ซาเสน

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นางจุฬาพรรณ์  คณารักษ์

ค.อ.ม. ไฟฟ้า

นายอินทรายุทร  เชสูงเนิน

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นางเบญญาดา  อ่อนน้อม

นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายชวินทร์  พลหาร

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณภัทร  พรกิตติกมล

นางสาวธิดารัตน์  บุญดล

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นายปริวัฒน์  ยืนยิ่ง

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

นายอภิสิทธิ์  พรมดอน

วท.บ. อุตสาหการ

นายศักรินทร์  ไชยปัญญา

นางสุภัดสา  ศิริชนะ

นายณัฏฐ์  สุวรรณกูฎ

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายเอกชัย  แก้วนิมิตดี

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายณภัทร  ชมเชี่ยวชาญ

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายโสภิณัฐ  แสดงจิตร

นายโชคชัย  สายสะอาด

นายมีนา  วงค์ตา

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายธเนศ  ป้องคำกวย

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายพุฒิพิชัย  นาคสุวรรณ

อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายสุกาย  เกิ้อทาน

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายสามารถ  เวชอุดม

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายชนาธิป  ชุนรัมย์

อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวคุณากร  ปั้นปรีชา

ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์

นายพีระพงศ์  สายสีนวล

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพรรัตน์  เรืองเสรี

นายธนวัต  ปลั่งกลาง

นางสาวสุภาวรรณ  อุ่นชื่น

บธ.บ. การบัญชี

นางสาวปรีดาพร  สีลาพา

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต

นายเดชพล  ยศพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมประกอบ

นายสุรพงศ์  กันตะบุตร

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวขวัญหทัย  วรพิมพ์รัตน์