งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย

หัวหน้างานกิจกรรม

นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์

นางสุภัดสา แสนโท

นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง

นายธีระศักดิ์ จังภูเขียว

นายคุณากร ผ่านสำแดง

ว่าที่ ร.ต.วิทยา  สายลาด นายกฤตนันท์  สันติวงศกร นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา นายถนัดกิจ  ชนะกุล นายอธิวัฒน์  สารโพคา

นายรัฐฉัตร  จันทป นายจิระวุฒิ  ประกอบดี นายนัฐวัฒน์  วงษา นายเชวงศักดิ์  แก้วเนตร นายเกริกฤทธิ์  ส่งเสริม

นายอนุชิต  มงคุณการ

นายปัญจพล  ทัดเทียม

นายสรรพสิทธิ์  ละออเอี่ยม

นายธราดล  สุโยธา

นายวีระชัย  คำมา

นายโชคชัย  สายสะอาด นายเกรียงไกร  สายสุพรรณ์ สิบเอกหญิงพัชรา  สุภาวงษ์ นายฐาปกรณ์  กองษร นายเฉลิมชัย  ติดชม

นางสาวบุศราภรณ์  ศรีมูลเขียว นางสาวสิริลักษณ์  รักสกุล นายเจนวิทย์  ศรีพิมพ์ นางสาวสาวิตรี  คำศิริ นายสามารถ  เวชอุดม

นายสุรชาติ  วิชาชัย

นายประเสริฐ  ไกรษี

นายพุฒิพิชัย  นาคสุวรรณ

นายอนุสรณ์  จารุกมูล

นายสุกาย  เกื้อทาน

นายชนาธิป  ชุนรัมย์ นายเจษฎาภรณ์  ศรีหาพงษ์ นายสุภภณ  สวาสดิพันธ์ นางสาวเอมอร  สิมาทอง นางสาวรัชฎาเนตร  สุรำไพ

นายอิทธิพล  นราชัย นายภัทรพงศ์  สารักษ์ นายภาสกร  วงศ์จันทร์ นายธนวัต  ปลั่งกลาง นายกร  วนะรมย์

นางสาวพรรัตน์  เรืองเสรี

นายกรกฎ  บุญศิริโชควัฒนา

นางสาวจุไรรัตน์  อักโข

นางสาวณภัสนันท์  กำลังหาญ

นางกัลยกร  อมรคำตัน

นายพีระพงศ์  สายสีนวล นางสาวภัทรวริน  บุญทา นายสมปอง  เพิ่มพูน นายธานินทร์  สันตะวงษ์ นางพนมพร  ถนอมพันธ์

นายประชาธิป  สำเภา