งานแผนงานและงบประมาณ

นายวันชัย ศุภธีรารักษ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

หัวหน้างาน

นายอาคม  ปาสีโล

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายรณฤทธิ์ อมรสิน

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสุภาพร  ไชยชนะ

นายพิทักษ์  ธิบูรณ์บุญ

นางสาวเสาวภา ยุติ

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวเจนจิรา สบายใจ