งานอาคารสถานที่

 

 

 

นายสุนันท์ อินทร์งาม

ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอินทรายุธ เชสูงเนิน

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายปิยรัตน์ คันธจันทร์

นายสุวภัทร อมรคำตัน

อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายธนพงษ์ ศักดิ์เจริญ

นายสุพัฒน์ นามเหลา

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต

นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายประสิทธิ์ ทุมนัน

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายพงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายธนกฤต สมคะเนย์

ค.อ.ม. โยธา

นายภาสกร จวงสาง

สถ.บ. สถาปัตยกรรม

 

นายวีระชัย  คำมา

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายนัฐวัฒน์  วงษา

ว.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายธานินทร์  สันตะวงษ์

วท.บ. เคมี

นางสาวปรีดาพร  สีลาพา

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต

นายละพล  ดำพะธิก

นายบรรเจิด  กัญญาพันธ์

นายบุญมา  สัตย์ธรรม

นายปรีชา  ศรีสมุทร

นายอนันต์  ละบาป

นายคามิน  นนทการ

นายสุนทร  นามวงศ์

นายอุทร  นะที

นายสมคิด  แผ่นทอง

นายสมศักดิ์  ภาษี

นายพงษา  แสวงบุญ

นายพรชัย  ชื่นจิต

นางกัณหา  เจริญนิตย์

นางหนูจร  สิงห์เสน

นางอรทัย  บุญยะราช

นางวิภา  จันทะวารรีย์

นางอุลัยวรรณ์  บุญสมยา

นางรำไพ  แว่นแคว้น

นางรัตนา  ครั่งพิบูลย์

นางอมรา  ศรีเมือง

นางสาวเมตตา  กาญจนลักษณ์

นางสาวหนูนิตย์  โมลาศรี

นางจันจิรา  ดาผา