งานบริหารงานทั่วไป

นางดาราวรรณ รอดสิน

ศ.บ. สังคมศึกษา

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสุพรรษา หิมะคุณ

นางสาวชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ

นางสาวนฤมล ดวงชาทม

นางสาวสุธาสินี หาญชนะ

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

นางปิยะนุช ส่องแสง

 

นางสริณญา โคตรสำราญ

นางฉวีวรรณ สาริบุตร

นางสาวสุทธีรา มีชัย