งานบุคลากร

นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล

คม. คณิตศาสตร์ศึกษา

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวชญานันท์ หอมจิตร

นางอรทัย ซาเสน

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นางสาวสายใจ สง่าจิตร

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นางสาวรุ่งอรุญ ไตรวงษ์

วท.บ. คณิตศาสตร์

นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวจุไรรัตน์ อักโข

บธ.บ. การบัญชี

นางสาวสกลสุภา สุนทร