งานวัดผลและประเมินผล

 

นางพนิดา องค์สวัสดิ์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางทิพวรรณ สายพิณ

นายปราโมทย์ สายภา

นางสาวอรทัย ซาเสน

นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวสายใจ สง่าจิตร

นางสาวรุ่งอรุญ ไตรวงษ์

นายปัญญาวัฒน์ สุภาคาร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

สิบเอกหญิงพัชรา สุภาวงษ์

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

นางจันทร์เพ็ญ จำปาอ่อน

นางสาวแสงพล ชลกาญจน์