งานประชาสัมพันธ์

 

ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์ พละศักดิ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสุภาพร ไชยชนะ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท

ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ

ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร

นางมนัสนันท์ ไทยแท้

 

นางสาวทิพยดา สาระชาติ

 

นางสาวดวงกมล สุริยงค์

 

นางสาวไพจิตร โสภายิ่ง

 

นางสาวอุษา คำหลอม

 

นางสาวปาริฉัตร หาญคำอุ้ย

 

นายสุรพงศ์ กันตะบุตร

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายปัญญาวัฒน์ สุภาคาร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายสุภภณ สวาสดิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวบุศราภรณ์ ศรีมูลเขียว

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช

วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายประเสริฐ ไกรษี

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายพงษ์ศักดิ์  พร้อมสุข

นางสาวชมพูนุท  วงศ์เพ็ญ

นายบัญชา  หาแก้ว

ว่าที่ ร.ต.สุพจน์  พันธ์พิพัฒน์