งานพัสดุ

 

นายธีรเดช  ฑิมา

อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้างานพัสดุ

นายปัญจพร พฤกษชาติ

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายเจริญพร  พฤกษชาติ

ศ.ษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายทวี  ห้วยทราย

นายสุพัฒน์  นามเหลา

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต

นายประสิทธิ์  ทุมนัน

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายศิริทรัพย์  สุราทิพย์

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา

อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

นายเกริกฤทธิ์  ส่งเสริม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายสุภภณ  สวาสดิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวเอมอร สิมาทอง

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ร.ต. ขวัญชัย เนืองเนตร

ค.อ.ม. เชื่อมประกอบ

นางนภา  เสมอภาค

นางวิมลพันธ์  พร้อมสุข

นางสาวพิชชาพร  ป้อมไชยา

นางสาวสุนันทนา  ปิดทอง

นางสาวนัตญา  ฤทธิศักดิ์

นายสุดใจ  พรมดงมัน

นายวิมล  แว่นแคว้น

นายนวมินทร์  ลาภสาร