งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้างาน

นายพรศักดิ์ บุญพา

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล

M.Eng (Computerscience)

นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้

นายนรา เดชะคำภู

อส.บ. เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

นายณัฏฐ์  สุวรรณกูฏ

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายสุรพงษ์  สามแก้ว

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายสุภภณ สวาดิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวสุธาสินี หาญชนะ

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

นางสาวสมัยพร  กำลังงาม