บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

นางสาวทิพยดา  สาระชาติ

กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

หัวหน้าแผนก

นางมนัสนันท์  ไทยแท้

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นางทิพวรรณ  สายพิณ

ปร.ค. ฟิสิกส์

นายอิทธิวัฒน์  ไทยแท้

วท.ม. ฟิสิกส์

นางอรทัย  ซาเสน

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นายปราโมทย์  สายภา

กศ.ม. คณิตศาสตร์

นางพนิดา  องค์สวัสดิ์

วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา

นายภัทรศักดิ์  ภัทรธรรมพิบูล

คม. คณิตศาสตร์ศึกษา

นางสาวชญานันทน์  หอมจิตร

นายณราวิตญ์   มีดี

ศศ.บ. ภาษาไทย

นางขนิษฐา  ดาโรจน์

ศ.บ. ภาษาไทย

นายณัฐวัฒน์  ฤทธิมนตรี

ศ.บ. สังคมศึกษา

นางดาราวรรณ  รอดสิน

ศ.บ. สังคมศึกษา

นางศิรินณา  ดอนชัย

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางสาวทิพยดา  สาระชาติ

กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางสาวปรานี  ศรีมันตะ

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์

กศ.ม. บริหารการศึกษา

ว่าที่ ร้อยตรีอัครวินทร์  พละศักดิ์

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

นางสรัญญา  งานสัมพันธฤทธิ์

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสุภัคสา  ศิริชนะ

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายธนพงษ์  ศักดิ์เจริญ

ค.บ. พลศึกษา

นายธานินทร์  สันตะวงษ์

วท.บ. เคมี

นางสาวสายใจ สง่าจิตร

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นางสาวรุ่งอรุณ ไตรวงษ์

วท.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวเสาวรส แซ่แแดง

นางสาวสุธาสินี หาญชนะ

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

นางสาวชนิศกาญจน์ ธรรมวัติ

นางสาวนฤมล ดวงชาทม

นางสาวดวงกมล สุริยงค์

นางสาวปาริฉัตร หารคำอุ้ย

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวอุษา  คำหลอม

นางสาวไพจิตร  โสภายิ่ง

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นายสัญชัย  เกษมสุข

ค.บ. พลศึกษา

นางสาวศิริภรณ์  สิงห์คง

ศศ.บ. บรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์