บุคลากรแผนกโยธา

นายดุลยวัต รักษ์พงศ์

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

หัวหน้าแผนก

นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์

ค.อ.ม. โยธา

นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

ว่าที่ ร.ต.หญิงศรีนวล ประเสริฐ

วศ.บ. โยธา

นายกิตติศักดิ์ แนวบุตร

ค.อ.ม. โยธา

นายธนกฤต สมคะเนย์

ค.อ.ม. โยธา

นายภาสกร จวนสาง

สถ.บ. สถาปัตยกรรม

นายภาสกร วงศ์จันทร์

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

นางสาววิรัลรัตน์ ปางชาติ

ส.ถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย์

บธ.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายศิริทรัพย์ สุราทิพย์

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา