บุคลากรแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเทพลิขิต ศิริวงศ์

ค.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้าแผนก

นายณภัทร พรกิตติกมล

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางเสาว์วันดี ผ่านเมือง

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล

M.Eng (Computerscience)

นายปรัชญานันท์ ญาณเพิ่ม

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวภัทรวริน บุญทา

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพีรพงศ์ สายสีนวล

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ