บุคลากรแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม

 

นายเผด็จศึก แสนุวงศ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม

หัวหน้าแผนก

ว่าที่ ร.ต. คมกริช สายพิณ

ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร

นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์

คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นายชนาธิป ชุนรัมย์

อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายศุภพงษ์ บุญประสม

คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม