บุคลากรแผนกช่างโลหะการ (ช่างเชื่อม)

นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ

ค.อ.ม วิศวกรรมไฟฟ้า

หัวหน้าแผนก

ว่าที่ ร.ต. ขวัญชัย เนืองเนตร

ค.อ.ม. เชื่อมประกอบ

นายวีรชัย คำมา

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ