บุคลากรแผนกช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต

 

นายอนุพันธ์  จารุพงษ์

ค.อ.บ. อุตสาหการ-เครื่องกล

หัวหน้าแผนก

นายณรงค์  สุรินทร์

ค.อ.บ. เครื่องกล

นายชนะ  สิทธิประภา

นายตฤณ  แสนลา

วศ.บ. อุตสาหการ

นายศักรินทร์  ไชยปัญญา

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายพยุงศักดิ์  ทศไกร

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายเชาวลิต  บุญมา

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายประสิทธิ์  พลศรี

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายวิสันต์  ขาววงศ์

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายปพนธนรัฐ  รฐามัลลาธัชนิธิ

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายโสภิณัฐ  แสดงจิตร

ค.อ.บ. อุตสาหการ

นายพิริยะ  ข่ายกระโทก

วศ.บ. อุตสาหการ

นางสาวปราณี  กอเมืองน้อย

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต

นายอรุณพงษ์  คำศรี

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายธีรภัทร์  มณีวงษ์

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์นรินทร์  สถิตรัชตสถาพร

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายนคริทร์  นิมิปาล

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายกฤตนันท์  สันติวงศกร

ค.อ.บ. อุตสาหการ