บุคลากรแผนกก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

นางสาวธิดารัตน์ บุญดล

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

หัวหน้าแผนก

นายอุทัย ไชยวิเศษ

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล

กศ.ม. การบริการศึกษา

นายสงบ ฉ้งทับ

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

นางกนกพร ไชยวิเศษ

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม