บุคลากรแผนกการบัญชี

นางสาวภานินธ์ บัวพา

บช.บ. บริหารธุรกิจ

หัวหน้าแผนก

นางมลีทอง จรุพงษ์

บช.บ. การบัญชี

นางทิพากร แต้ศิริเวชช์

กศ.ม. บริหารการศึกษา

นางลักขณา ไทยกลาง

บช.บ. บริหารธุรกิจ

นางสุภาพร ไชยชนะ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท

นางสาวจุไรรัตน์ อักโข

บธ.บ. การบัญชี

นางกัลยากร อมรคำตัน

บช.บ. การบัญชี

นางสาวนุชจานี กล้าลอด

บช.บ. การบัญชี

นางสาวณภัสนันท์ กำลังหาญ

บช.บ. การบัญชี

นางสาวนงนุช มัฐผา

บ.ช.บ. การบัญชี

นางสาวสุภาวรรณ อุ่นชื่น

บธ.บ. การบัญชี

นายธีระพงษ์ พันธุรักษ์

บช.บ. การบัญชี