บุคลากรแผนกเครื่องกล (ช่างยนต์)

 

 

 

 

นายวันชัย  นิยมวงศ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าแผนก

นายธีระศักดิ์  สัตย์ธิพันธ์

ค.อ.บ. เครื่องกล

นายสมชาย  แววศรี

ค.อ.ม. เครื่องกล

นายธีรเดช  ฑิมา

อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายวสันต์  สุดหา

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน

นายพูนพงศ์  สวาสดิพันธ์

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายกตนนท์  นาทัน

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายสุนันท์  อินทร์งาม

ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายอนุชิต  ศรีสมบูรณ์

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายอาคม  ปาสีโล

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายอินทรายุธ  เชสูงเนิน

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายพงศ์พันธ์  ประทุมชาติ

วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

นายจตุรงค์  อ่อนสาร

นายวีระพล  นันตะเสน

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายณภัทร  ชมเชี่ยวชาญ

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายจีระวุฒิ  ประกอบดี

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายถาวร  สีถาการ

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายนรา  เดชะคำภู

อส.บ. เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

นายสมบัติ  แนวจำปา

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายอนุชิต  มุงคุณการ

วศ.บ. เครื่องกล

นายอธิวัฒน์  สารโพคา

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่อง

นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา

อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

นายเกริกฤทธิ์  ส่งเสริม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายรัฐฉัตร  จันทป

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายปัญจพล  ทัดเทียม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายเชวงศักดิ์  แก้วเนตร

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวไพลิน  แนวจำปา

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายนัฐวัฒน์  วงษา

ว.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพรรณเชษฐ์  ทองคำใส

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพงษ์ศักดิ์  เนตรสง่า

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวจิรภา  เลือกนารี

ศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพงศกร  ภูมิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายสรรพสิทธิ์  ละออเอี่ยม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายอิทธิพล  บุดดีคำ

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายเอกชัย  แก้วนิมิตดี

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายชินวัตร  ทิวาพัฒน์

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายณัฏฐ์  สุวรรณกูฎ

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายปฏิพาน  เสระทอง

ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์